Centrum voľného času Kežmarok

Centrum voľného času Kežmarok

Gen. Štefánika 47
06001 Kežmarok
IČO: 37938096

Informácie o inštitúcii Centrum voľného času Kežmarok

 

Vznik Centra voľného času ako právneho subjektu a jeho náplň

Centrum voľného času v Kežmarku ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou existuje od 1.januára 2004 na základe Zriaďovacej listiny vydanej zriaďovateľom Mestským úradom v Kežmarku.

CVČ je školským zariadením, ktorého hlavnou náplňou je utvárať podmienky, organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin. Podrobnosti o organizácií, prevádzke a rozsahu poplatkov upravuje nášmu zariadeniu vyhláška MŠV SR č.291/1994 Z. z. o centrách voľného času.


Hlavné úlohy

* zabezpečovanie pravidelnej a príležitostnej činnosti
* organizovanie okresných kôl školských súťaží a predmetových olympiád
* spolupráca s organizáciami a občianskymi združeniami pracujúcimi s deťmi a mládežou
* organizovanie detských táborov a podujatí v čase prázdnin

 

Agroturistický

Pre milovníkov prírody a zvierat, realizácia na Ranči Čajka a Ranči Gvušč – Veľká Lomnica

Anglický pre MŠ

Pre začiatočníkov formou hry a zábavy. Vyučovanie bude prebiehať priamo v MŠ Cintorínska, MŠ Kuzmányho, MŠ Severná, MŠ Možiarska, MŠ Kušnierska brána a Denné detské sanatórium

Anglický jazyk pre ZŠ

Pre začiatočníkov formou hry a zábavy v CVČ

Pre pokročilých s učebnicou v CVČ

Aranžovanie

Pre deti 1.st. ZŠ a 2.st. ZŠ – tvoríme 2x týždenne v CVČ Atletika

Tréningový proces v rôznych atletických disciplínach

Realizácia na atletickom štadióne a v telocvičniach

Basketbal

Herné činnosti jednotlivca a družstva, taktika, pravidlá. Okresné, regionálne súťaže. Realizácia telocvičňa v kasárňach

Badminton

Krúžok pre deti a mládež do 30 rokov

Telocvičňa na SOŠ na Kušnierskej ulici

Box

Pre mládež do 30 rokov- realizácia v telocvičniach ZŠ Nižná brána a Hotelová akadémia

Detská fantázia

Pre deti z krízového strediska, realizácia v CVČ

Divadelný

Pre deti a mládež, realizácia v CVČ s možnosťou účasti na vystúpeniach a súťažiach

Dopravný

V areáli CVČ pre deti 1. st. ZŠ dopravná výchova teoretická aj praktická na bicykloch

Fitness klub

Posilňovanie celého tela pre mládež od 15 – 30 rokov – realizované 2x týždenne vo fitnessku CVČ

Floorbalový

Pre deti a mládež od 10-16 rokov. Tréningy 2x týždenne v mestskej športovej hale (kasárne)

Kde nás nájdete?

Zobrazit